กิจกรรมที่ผ่านมา
   
มโนราษฎร์เลี้ยงรับ-ส่งผู้บริหารสถานศึกษา
          เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2555 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ร่วมด้วยคณะ
กรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ชาวบ้าน ร่วมงานสังสรรค์
ต้อนรับผอ.คนใหม่ ผอ.สุรินทร์ แว่นแก้วที่ย้ายมาจาก ร.ร.บ้านเขา
ถ้ำพระ และเลี้ยงส่ง ผอ.สุพนต์ ชิณสา ที่ย้ายไป ร.ร.วัดท่าซุด
(เจริญศิลป์)
        ดูภาพกิจกรรม
   
มโนราษฎร์ร่วมงานศิลปหัตกรรมนักเรียนปี55
          ในวันที่ 6-7 ต.ค.55 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน โดยได้รับรางวัล คือ
1.หุ่นยนต์บังคับมือ ได้เหรียญทอง เป็นตัวแทนเขตไปแข่งขันที่เชียง
ใหม่ 2.คอมพิวเตอร์ โปรแกรม E-BOOK ได้เหรียญทอง 3.คอมพิวเตอร์
โปรแกรม Presentation ได้เหรียญทอง 4.คอมพิวเตอร์ โปรแกรม
Paint ได้เหรียญเงิน 5.ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งได้เหรียญเงิน
   

ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง 1/2555
         เมื่อวันที่ 18 พ.ค.55 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้ประชุมเครือข่าย
ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน ได้ชี้แจงนโยบายของโรงเรียน โครงการ
ต่างของโรงเรียนที่จะดำเนินการในปี 2555 นี้ มีนายกเทศมนตรี
ต.บางประมุงมาเป็นประธานเปิดการประชุม และในวันนี้โรงเรียน
ได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการ สพป.นว.เขต 1 นายรณชัย ทัดช่อ
ม่วง เข้าร่วมประชุมและพบปะกับผู้ปกครองนักเรียนด้วย
ส่วนในภาคบ่ายผู้ปกครองร่วมกันทำฐาน BBL       
ภาพกิจกรรม

   
มโนราษฎร์จัดงานวันให้โรงเรียน
        เมื่อวันที่ 23 มี.ค.55 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้จัดงานวันให้โรงเรียน
โดยให้ผู้ปกครองแต่ละกลุ่มบ้านนำอาหารมาจำหน่ายและร่วมกันรับประ
ทานอาหารร่วมชมการแสดงของนักเรียนทุกคน รายได้มอบให้โรงเรียน
ได้เงินนำมาพัฒนาโรงเรียนปีนี้จะนำเงินมาสร้างฐานออกกำลังกาย
ในการเรียนการสอนแบบ ฺฺBBL
                   ภาพกิจกรรม
   
ทัศนศึกษาเมืองจำลอง เรือรบจักรีนฤเบศรวน อ่าวนางรำ
         เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2555 คณะครูและนักเรียน ร.ร.วัดมโนราษฎร์
ร.ร.วัดท่าซุด ร.ร.บ้านโพธิ์งาม ร.ร.ราษฎร์อุทิศ ไ้ด้ร่วมไปทัศนศึกษา
เรียนรู้นอกสถานที่ (Discovery Learning) ที่จ.ชลบุรี ศึกษาเมืองจำลอง
เรือรบจักรีนฤเบศรวน อ่าวนางรำ

                                                                            ภาพกิจกรรม
   
มโนราษฎร์จัดเวทีสาธารณะอนุรักษ์สมุนไพรไทย
            เมื่อวันที่ 23 ก.ค.54ได้จัดเวทีสาธารณะเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ทรัพยากร สมุนไพรไทยในวนอุทยาน เขาหลวงและการจัดทำสวนสมุนไพร ต้นแบบโดยร่วมกับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ หอประชุม ร.ร.วัดมโนราษฎร์มีประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน      ภาพกิจกรรม
ผ้าป่าการศึกษา
         โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ร่วมกับคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนได้จัด
งานทอดผ้าป่าการศึกษาในวันที่ 15 ก.ค.54 โดยมีวัตถุประสงค์นำเงินมาพัฒนา
โรงเรียนสำหรับในครั้งนี้จะนำมาซื้อรถยนต์เพื่อนำมารับส่งนักเรียนที่อยู่ห่าง
ไกลโรงเรียน ได้เงินผ้าป่าทั้งสิ้น 237,883.50 บาท
                  ภาพกิจกรรม
แห่เทียนจำนำพรรษา
        โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้สืบสานการอนุรักษ์มรดกไทยในประเพณีแห่เทียน
จำนำพรรษาประจำปี 2554 โดยนำเทียนไปถวายวัดเขาป่าหินเพลิง และวัด
มโนราษฎร์ในวันที่ 12 ก.ค.54 มีนักเรียน คณะครูและชุมชนร่วมทำบุญเป็น
จำนวนมาก และนอกจากนี้โรงเรียนยังเข้าร่วมแห่เทียนกับ สพป.นว.เขต 1 โดย
มีนายสุพนต์ ชิณสา ผอ.โรงเรียน เป็นตัวแทนเข้าร่วมในปีน
ี้     ภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์รณรงค์เลือกตั้ง
           เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดกิจกรรม
เดินรณรงค์การเลือกตั้ง ส.ส. ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 3 ก.ค.2554 โดยเดินไปรอบ
หมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน 
                   ภาพกิจกรรม
ประชุมเตรียมการผ้าป่าการศึกษา
         เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2554 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดประชุม
คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษา ตั้งแต่เวลา 18.00 - 21.30 น.
โดยได้ประชุมในเรื่องการเตรียมการจัดผ้าป่าการศึกษาเพื่อนำเงินมาซื้อรถยนต์
โรงเรียนเพื่อรับส่งนักเรียนของโรงเรียน
            ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน
          วันที่ 10 มิ.ย.54 คณะครูโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน
.ในเขตบริการของโรงเรียน และนักเรียนของโรงเรียนบ้านโพธิ์งามที่มาเรียน
รวมกับโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ด้วย โดยดำเนินการได้ครบ 100
%
                                                                          ภาพกิจกรรม
หว้ครู2554
        เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.54 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดพิธีเสริมคุณธรรมให้กับ
นักเรียนโดยให้มีกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งนักเรียนได้ร่วม
กิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง และในภาคบ่ายได้จัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย
มีการเลือกตั้งประธานนักเรียนและคณะกรรมการนักเรียน
      ภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์ปลูกต้นกระดาษ
         เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ ประกอบด้วยคณะครู
นักเรียน ภารโรง ได้ร่วมกันปลูกต้นกระดาษในพื้นที่ของโรงเรียน ซึ่งถือเป็น
การร่วมอนุรักษป่าไม้และทำ์พื้นที่ดินไม่ให้ว่างเปล่า
    ภาพกิจกรรม
ยุวหมอดินขยายผล
           เมื่อวันที่ 31 พ.ค.54 เจ้าหน้าที่เกษตรจากสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด
นครสวรรค์ได้มาให้ความรู้และติดตามการดำเนินงานของยุวหมอดินของ
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์หลังจากที่ได้อบรมผู้นำนักเรียนยุวหมอดินจากสำนักงาน
พัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรีมาเมื่อเดือนเมษายน 2554 ที่ผ่านมา โดยผู้นำ
ยุวหมอดินได้มาขยายผลให้กับนักเรียนในโรงเรียน
        ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
              เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2554 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดกิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครองทุกคน โดยโรงเรียนได้ชี้แจงการดำเนินงานของโรงเรียน
ในปีที่ผ่านมาและงานที่จะพัฒนาในปีต่อๆ ไป และในวันนี้คณะผู้บริหารจาก
เทศบาลตำบลบางประมุงได้มาพบปะผู้ปกครองและมอบเงินอุดหนุนให้โรงเรียน
จำนวน 249,000 บาท
โดยมีรอง ผอ.อำนาจ จันทร์ขำ มาเป็นประธาน
                                                                                  ภาพกิจกรรม
ผู้บริหารอำเภอโกรกพระดูงานประเทศสิงคโปร์
             เมื่อวันที่ 28-30 เม.ย.54 คณะผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอโกรกพระ
ได้ไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งได้รับ
ความรู้อย่างดียิ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                                                                     ภาพกิจกรรม
ประชุมครูเครือข่ายโรงเรียนลุ่มเจ้าพระยา
            เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2554 โรงเรียนในเครือข่ายลุ่มเจ้าพระยา จำนวน
12 โรงเรียน ได้จัดประชุมและแสดงนิทรรศการ ณ โรงเรียนวัดท่าซุด(เจริญศิลป์)
โดยมีนายอนุสิทธิ์ เพ็ชรสัมฤทธิ์ รอง ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 มาเป็นประธาน
เปิดงาน มีนายสุพนต์ ชิณสา ประธานเครือข่ายเป็นผู้กล่าวรายงาน

                                                                      ภาพกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้
            เมื่อวันที่ 11 มี.ค.2554 โรงเรียนในเขตเทศบาลตำบลบางประมุง
อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ได้นำนักเรียนชั้น ป. 6 ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้
ที่เขาย้อย ทะเลชะอำ จ.เพชรบุรี มี 5 โรงเรียนคือ ร.ร.วัดมโนราษฎร์
ร.ร.บ้านโพธิ์งาม ร.ร.วัดท่าซุด ร.ร.วัดบางประมุง ร.ร.ราษฎร์อุทิศ
   ภาพกิจกรรม
ผอ.โรงเรียนศึกษาดูงาน
             เมื่อวันที่ 4-ุ6 มี.ค.2554 ผู้อำนวยการโรงเรียนในเขตอำเภอโกรกพระ
ได้ไปศึกษาดูงานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี
เขต 3 และได้ไปทัศนศึกษาในประเทศลาว โดยการนำของนายอำนาจ จันทร์ขำ
รอง ผอ.สพป.นว.เขต 1
            ดูภาพกิจกรรม
โครงการ Microsoft Partners in Learning
             ครูจิราวรรณ ทองคำปั้น ครูโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้รับการคัดเลือก
ในรอบที่ 1 เข้าร่วมการประกวดสื่อการสอนตามโครงการ Thailand Innovative
teachers Leadership Award 2001 ภายใต้โครงการ Microsoft Partners
in Learning ชื่อสื่อชุด คาราโอเกะหรรษา โดยนำผลงานไปแสดงที่กระทรวง
ศึกษาธิการ และ สพป.สุพรรณบุรี ในวันที่ 4-6 ก.พ.2554    ดูภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าร่วมโครงการพัฒนาทางวิชาการ
             เมื่อวันที่ 13-14 มกราคม 2554 โรงเรียนวัดนโนราษฎร์ได่นำนักเรียน
เข้าร่วมโครงการพัฒนาวิชาการ(ติวเตรียมสอบONET)ร่วมกับอีก 11 โรงเรียน
ของเครือข่าย 1 เจ้าพระยา อ.โกรกพระ มีนายอำนาจ จันทรขำ รอง ผอ.สพป.
นครสวรรค์ มาเป็นประธาน มีนายสุพนต์ ชิณสา ประธานเครือข่าย เป็นผู้กล่าว
รายงาน      
                                    ภาพกิจกรรม 
นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม
        ในระหว่างวันที่ 10-12 มกราคม 2554 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ร่วมด้วย
โรงเรียนวัดนากลาง โรงเรียนวัดศาลาแดง โรงเรียนบ้านกระจังงาม โรงเรียน
บ้านโพธิ์งาม ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าค่ายคุณธรรม ณ วัด
พรหมจริยาวาส อ.เมือง จ.นครสวรรค์
มโนราษฎร์จัดงานวันขึ้นปีใหม่
          เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2553 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดกิจกรรม
วันขึ้นปีใหม่ 2554 ที่โรงเรียนโดยมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนบนเวที
การร้องเพลง การจับสลากของขวัญ และร่วมรับประทานอาหารกันระหว่าง
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง
ลูกเสือเนตรนารีเข้าค่ายพักแรม
            ในระหว่างวันที่ 22-24 ธันวาคม 2553 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์
ได้นำลูกเสือเนตรนารีเข้าค่ายพักแรมร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายที่ 1
อ.โกรกพระ ซึ่งมีทั้งหมด 12 โรงเรียน โดยจัดกิจกรรมที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวที่
โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหว้า

                            ภาพกิจกรรม
นิทรรศการงานศิลปหัตถกรรมปี 2553
             ในระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย.53 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้นำนักเรียน
และโครงการจัดหลักสูตรท้องถิ่นขนมจีนโบราณไปแสดงในงานศิลปหัตถกรรม
ของจังหวัดนครสวรรค์ ปี 2553 ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และนักเรียน
เข้ารับมอบเกียรติบัตรที่ชนะเลิศการแข่งขัน จาก ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1
                          ภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์ชนะเลิศเหรียญทองหุ่นยนต์บังคับมือ
            มโนราษฎร์ไ้ด้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรม
ของจังหวัดนครสวรรค์ในระหว่างวันที่ 18-19 พ.ย.53ที่ผ่านมาโดยได้รับ
เหรียญทอง 3 เหรียญ เหรียญเงิน 2 เหรียญ และในประเภทหุ่นยนต์บังคับมือ
ได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือที่จังหวัดเชียงราย

                         ภาพกิจกรรม
กีฬาเหย้าเยือน 5 อำเภอ
             ในระหว่างวันที่ 6-20 พฤศจิกายน 2553 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์
ได้นำนักกีฬาเข้าร่วมในงานมหกรรมกีฬาของ สพป.นครสวรรค์ เขต 1 รวม 5
อำเภอ คือ โกรกพระ เมือง พยุหะคีรี เก้าเลี้ยว และชุมแสง

                         ภาพกิจกรรม
CIVIC FD THAILAND มอบของให้โรงเรียน
              เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2553 ชมรมรถยนต์ฮอนด้า CIVIC FD
จำนวน 40 คัน 80 กว่าคน ได้เดินทางมาที่โรงเรียนวัดมโนราษฎร์โดยจัด
กิจกรรมสันทนาการให้นักเรียน แจกอุปกรณ์การเรียน กีฬา ผ้าห่ม ให้นักเรียน
และสร้างสนามเด็กเล่น ห้องตัดผม ห้องพยาบาล โดยทาสีใหม่และจัดอุปกรณ์
ครบชุดให้ทางโรงเรียบนจำนวนมาก
             ภาพกิจกรรม
ผอ.สพป.นครสวรรค์ เขต 1 เป็นประธานเปิดประชุมที่มโนราษฎร์
             เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2553 ดร.สมเดช สีแสง ผู้อำนวยการสำนักงาน
เขพพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 ได้มาเป็นประธานเปิด
การประชุมผู้บริหารสัญจร ของ เครือข่าย 1 และ 2 เขตอำเภอโกรกพระ
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 12.00 น.และรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงอาหารของ
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์
          ภาพกิจกรรม
งานกษิณาลัยคุณครูสุวรรณา กงสิน
              เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2553 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดงานกษิณาลัย
ให้กับคุณครูสุวรรณา กงสิน ในโอกาสเกษียณอายุราชการทั้งภาคกลางวัน
และกลางคืน ในกลางวันนักเรียนได้ร่วมแสดงมุทิตาจิตส่วนในภาคกลางคืน.มีการ
แสดงของนักเรียนบนเวที มีผู้มาร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกันจำนวนมาก
                                                                         ภาพกิจกรรม
ครูเปิ้ลเลี้ยงอาหารนักเรียน
             เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 คุณครูอรนิตย์ อ่องสะอาด ครูเปิ้ล ซึ่งเคยเป็นครูธุรการของโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ซึ่งปัจจุบันได้ไปทำงานที่การรถไฟ
แห่งประเทศไทย ได้นำคณะจากที่ทำงาน น้ำอาหารกลางวันมาเลี้ยงนักเรียน และ
ได้มอบเครื่องเขียน วัสดุกีฬา ให้กับนักเรียนเป็นจำนวนมาก 
        ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่ 2553
         เมื่อวันที่ 11 ส.ค.2553 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้จัดกิจกรรมวันแม่่
ประจำปีการศึกษา 2553 มีกิจกรรมเรียงความเทิดพระคุณแม่ วาดภาพ
แต่งคำขวัญ และปลูกต้นไม้

         ภาพกิจกรรม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ซาฟารีเวิลด์
         เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์และโรงเรียน
บ้านโพธิ์งาม ได้ไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ที่ซาฟารีเวิลด์ นักเรียนได้รับ
ความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างมาก        ภาพกิจกรรม
กิจกรรมลูกเสือเรียนรวม 1 ก.ค.2553
        กิจกรรมลูกเสือเครือข่ายเรียนรวม โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ โรงเรียน
วัดบางประมุง โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม โรงเรียนบ้านเขาปูน เรียนรวมลูกเสือ
สำรองและ สามัญ ในกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เรียนรวมที่โรงเรียน
วัดมโนราษฎร์ ครั้งต่อไปเรียนรวมที่โรงเรียนวัดบางประมุงในวันที่ 2
สิงหาคม 2553
          ภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์ได้รับรางวัลที่ 2 ระดับจังหวัด หุ่นยนต์ช้างลากซุง
          เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2553 นางประคอง เชตนุช   ครูโรงเรียน .วัดมโนราษฎร์ ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมประกวดและแข่งขันหุ่นยนต์
สพฐ ระดับจังหวัด ณ ศูนย์หุ่นยนต์ ร.ร.กำแพงเพชรพิทยาคม จ.กำแพงเพชร
ได้รับรางวัลที่ 2 ประเภทช้างลากซุง

             ภาพกิจกรรม
วันสุนทรภู่ ต่อต้านยาเสพติด
          เมื่อวันที่ 24-25 มิถุนายน 2553 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัด
กิจกรรมวันสุนทรภู่ มีการประกวดการแต่งบทกลอน การอ่านทำนองเสนาะ
การวาดภาพระบายสี  มีการเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดไปรอบหมู่บ้าน
นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานกับการร่วมกิจกรรม

           ภาพกิจกรรม
เยี่ยมบ้านนักเรียน 100 %
         เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2553 คณะครู ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้เดินทาง
ไปเยี่ยมบ้านนักเรียนทุกคน โดยมีนักเรียน และผู้ัปกครองรอรับอยู่ที่บ้าน
ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครอง เป็นไปอย่างดียิ่ง

            ภาพกิจกรร
ไหว้ครู2553
         เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2553 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมไหว้ครู
ประจำปีการศึกษา 2553 มีคณะกรรมการโรงเรียนเข้าร่วมในกิจกรรม
ครั้งนี้ด้วย

           ภาพกิจกรรม
ประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน
         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2553 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดประชุม
ผู้ปกครองนักเรียนในโอกาสเปิดเรียนปีการศึกษาใหม่ 2553 โดยมีนายก
เทศมนตรีบางประมุงและคณะเข้าร่วมประชุมพร้อมมอบงบประมาณพัฒนา
โรงเรียนจำนวน 303,400 บาท

            ภาพกิจกรรม
วันให้โรงเรียน
        เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2553 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดกิจกรรม
วันให้โรงเรียน มีการแสดงของนักเรียน เลี้ยงส่งนักเรียนที่จบชั้น ป.6
มีผู้ปกครองนำอาหารมาร่วมรับประทานกับคณะครู นักเรียน

             ภาพกิจกรรม
วันเด็ก 2553
       เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2553 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้นำนักเรียนไป
ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ที่เทศบาลบางประมุงจัดขึ้น โดยมีโรงเรียน
เข้าร่วมกิจกรรม 5 โรงเรียน มีการแสดงบนเวที การจับสลากของขวัญ
มีการเลี้ยงอาหาร และของเล่นมากมาย
          ภาพกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าปีวัว รับปีใหม่่ปีเสือ
        เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับนักเรียน มีกิจกรรมตอบปัญหาชิงรางวัล
กิจกรรมร้องเพลง การแสดงของนักเรียน การจับสลากรับของขวัญ
นักเรียนได้รับความสนุกสนานกันทุกคน

                  ภาพกิจกรรม
ลูกเสือสำรองเข้าค่าย
         เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2552 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดกิจกรรม
เข้าค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง โดยมีลูกเสือจากโรงเรียนบ้านโพธิ์งามเข้า
ร่วมกิจกรรมด้วย นักเรียนมีความสุขในการเรียนรู้ และสนุกสนานไปกับ
กิจกรรมเป็นอย่างดียิ่ง

                     ภาพกิจกรรม
ลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม 23-25 ธ.ค.52
          ลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนวัดมโนราษฎร์และอีก 10 โรงเรียน
ได้ไปเข้าค่ายพักแรมคืน และฝึกกิจกรรม ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวลานนกยูง
บริเวณอุทยานแห่งชาติแม่เรวา อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ นักเรียนได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับวิชาลูกเสือ-เนตรนารี และเพลิดเพลินไปกับธรรมชาติอัน
งดงามบริเวณน้ำตก เป็นอย่างดียิ่ง

                        ดูภาพกิจกรรม
สพฐ.ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
         เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2552 น.ส.ยุพา จันทร์มิตรี ผู้เชี่ยวชาญ สพฐ.
และคณะนักวิชาการ สพฐ.ได้มาตรวจเยี่ยมโรงเรียน พบว่าโรงเรียน
วัดมโนราษฎร์ตระหนักในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ผู้บริหารและ
คณะครูมีความกระตือรือร้นจึงส่งผลให้คุณภาพนักเรียนได้ดียิ่งๆขั้นไป
                       ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่ปี2552
       เมื่อวันที่ 11สิงหาคม 2552 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดกิจกรรม
วันแม่แห่งชาติ โดยมีกิจกรรมเรียงความ วาดภาพ การแสดงบนเวทีและ
ได้เชิญคุณแม่ของนักเรียนทุกคนมาร่วมงานให้นักเรียนได้กราบคุณแม่
มีการมอบเกียรติบัตรให้ผู้ชนะเลิศในทุกกิจกรรม มอบให้แม่ดีเด่นในทุก
ชั้นเรียน ตอนเที่ยงวันมีกิจกรรมร่วมรับประทานอาหารระหว่าง แม่ ลูก
และครู และสุดท้ายก่อนกลับบ้านคุณแม่ได้ร่วมปลูุกต้นไม้กับลูกใน
บริเวณโรงเรียน
      ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนคู่หูชนะเลิศระดับจังหวัดเข้าแข่งขันระดับเขต
      เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2552 นายก้องเกียรติ เติมเกษมศานต์    ตำแหน่ง
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ศูนยอนามัยที่ 8 นครสวรรค์ ได้มาประเมินกิจกรรม
โรงเรียนคู่หูส่งเสริมทันตสุขภาพในการเลือกบริโภคอาหารที่มีผลต่อสุขภาพ
ฟันของโรงเรียนวัดมโนราษฎร์และโรงเรียนบ้านกระจังงาม ซึ่งเป็นการ
ประเมินผลการประกวดในระดับเขต 8              ภาพกิจกรรม
กิจกรรมโรงเรียนคู่หู
    เมื่อวันที่ 28 ก.ค.52 ทันตแพทย์หญิงเบญจมาศ ลือพัฒน์ชาและคณะจาก
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ได้มาให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการ
ดำเนินงานการตามโครงการโรงเรียนคู่หูสานส่งเสริมทันตสุขภาพในการ
เลือกบริโภคขนมและอาหารที่มีผลต่อสุขภาพฟันให้กับนักเรียนโรงเรียน
วัดมโนราษฎร์ซึ่งได้รับความรู้เป็นอย่างดียิ่ง 
          ภาพกิจกรรม
ชนะเลิศอันดับ 1 วัดแววอัจฉริยะคอมพิวเตอร์
       เมื่อวันที่ 26 ก.ค.52 ด.ช.ศศิกิจจณัฐ มณีสุข นักเรียนชั้น ป.6
ร.ร. วัดมโนราษฎร์เข้ารับรางวัลวัดแววอัจฉริยะ ชนะเลิศอันดับ 1 ช่วงชั้นที่ 2
วิชาคอมพิวเตอร์ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นผู้มอบ ณ หอประชุมร.ร.อนุบาลนครสวรรค์ มีนายทรงวุฒิ แว่นแก้ว ครูผู้สอน และผอ.สุพนต์ ชิณสา เข้าร่วมแสดงความยินด
ี         ภาพกิจกรรม
ปลูกป่า ปลูกป่า
      เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2552 นักเรียนและคณะครู ร.ร.วัดมโนราษฎร์
ได้ร่วมปลูกป่า ณ บริเวณวนอุทยานเขาหลวง หมู่ 8 ต.บางประมุง
อ.โกรกพระจ.นครสวรรค์ โดยร่วมมือกับสำนักงานป่าไม้และชุมชน
ในท้องถิ่นเพื่อให้ น.ร.ตระหนักและเห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ธรรมชาติ

        ภาพกิจกรรม
เจ้าอาวาสวัดมโนราษฎร์มอบดุริยางค์
        เมื่อวันที่ 21 ก.ค.52    พระอาจารย์อุทิศ เจ้าอาวาสวัดมโนราษฎร์
ต.บางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ได้มอบดุริยางค์จำนวนหนึ่งให้
กับโรงเรียนวัดมโนราษฎร์เพื่อนำมาให้กับนักเรียนฝึกวงดิริยางค์ของ
โรงเรียน

        ภาพกิจกรรม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ทำขนมไทย ขนมบัวลอย
       เมื่อวันที่ 17 ก.ค. 52 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีให้นักเรียนรู้จักการอนุรักษ์อาหารไทย โดยให้
นักเรียนทุกคนร่วมทำขนมไทย ขนมบัวลอย ขนมเทียน(ขนมนมสาว) โดย
จัดกิจกรรมเป็นกลุ่มย่อย นักเรียนมีความสนุกสนานและเกิดการเรียนรู้ไปด้วย

         ภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม
      ในระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2552 นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฎร์
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมกับโรงเรียนในเขตเทศบาลตำบล
บางประมุงจำนวน 5 โรงเรียน โดยปฏิบัติธรรม ณ วัดคีรีวงษ์ อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ โดยมีคุณครูจิราวรรณ ทองคำปั้น คุณครูภิรมย์ เอี่ยมสำอางค์
และ ผอ.สุพนต์ ชิณสา เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ด้วย       ภาพกิจกรรม
ทำบุญ ถวายเทียนเข้าพรรษา
      เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 52 คณะครูและนักเรียนได้ร่วมทำบุญถวายเทียนที่่วัด
ถ้าผาหินเพลิง ต.นากลาง และวัดมโนราษฎร์ ต.บางประมุง และในวันที่ 7
ก.ค. 52 เวลา 19.30 น. ได้ร่วมเวียนเทียนที่วัดมโนราษฎร์

            ภาพกิจกรรม
ทัศนศึกษาบึงบอระเพ็ด สถานีรถไฟ ศาลเจ้าแม่ทับทิม
           เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2552 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้นำนักเรียน
ศึกษานอกสถานที่โดยไปศึกษาธรรมชาติที่บึงบอระเพ็ด สถานีรถไฟ
และศาลเจ้าแม่ทับทิม นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างยิ่ง

             ภาพกิจกรรม
ณรงค์ไข้เลือดออก ไข้หวัดใหญ่ H1N1
                เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2552 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์โดยคณะครู
นักเรียนและชุมชน ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ป้องกันภัยจากโรคไข้เลือดออก
ไข้หวัดใหญ่ H1N1 โดยเดินไปรอบหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน

               ภาพกิจกรรม
กิจกรรมไหว้ครู
               โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูให้กับนักเรียนใน
วันที่ 4 มิถุนายน 2552

               ภาพกิจกรรม
ศึกษาดูงานอนุบาลเมืองชัยนาท
            เมื่อวันที่ 29 พ.ค.2552 คณะครู กรรมการโรงเรียน กรรมการนักเรียน
ได้ไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท จ.ชัยนาท ได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การจัดบรรยากาศการเรียนรู้
ได้รับความรู้เพื่อนำมาเป็นแนวปฏิบัติของโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่ง

ภาพกิจกรรม
ปฐมนิเทศผู้ปกครอง
          โรงเรียนวัดมโนราษฎร์จัดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนในวันที่
19 พ.ค.2552 .ในโอกาสเปิดเรียนในปีการศึกษาใหม่ 2552 มีผู้ปกครอง
เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก     
ภาพกิจกรรม
ชมรมเพื่อนธรรมชาติ
      ชมรมเพื่อนธรรมชาติจังหวัดนครสวรรค์ ได้นำอาหารและไอศกรีมมา
เลี้ยงนักเรียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2552 และมอบอุปกรณ์กีฬา อุปกรณ์
เครื่องดนตรีให้กับทางโรงเรียน และนอกจากนี้นักเรียนได้สนุกสนาน
กับวงดนตรีของชมรมเพื่อนธรรมชาติที่มาแสดงให้นักเรียนได้ชม
                                          ภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์สอบชิงทุนการศึกษาได้ชนะเลิศอันดับ 2
        เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2552 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้นำนักเรียนไปสอบ
ชิงทุนการศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาระดับชั้น ป.6 ที่โรงเรียนโกรกพระ
ได้จัดขึ้น ผลปรากฎว่า ได้รางวัลชนะเลิศลำดับที่ 2 ได้รับทุนการศึกษา
ครูผู้สอนวิชาสังคมศึกษา คือคุณครูทรงวุฒิ แว่นแก้ว ครู คศ.2 โรงเรียน
วัดมโนราษฎร์
                    ภาพกิจกรรม
วันครูแห่งชาติ
      เมื่อวันที่ 16 ม.ค.52 คณะครูโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้ไปร่วมทำพิธีวันครู
ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในภาคกลางวัน   ส่วนในภาค
กลางคืนได้ร่วมรับประทานอาหารที่หอประชุมอำเภอโกรกพระ ในงานนี้
ครูสุวรรณา กงสิน ได้รับรางวัลครูดีเด่น และ นายสุพนต์ ชิณสาได้รับรางวัล ผู้บริหารดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2551

                                         ภาพกิจกรรม
วันเด็กแห่งชาติ
        เมื่อวันที่ 9 ม.ค.52 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้นำนักเรียนทั้งโรงเรียน
เข้าร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ที่เทศบาลตำบลบางประมุง อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์ โดยร่วมกับอีก 4 โรงเรียนในเขตเทศบาล นักเรียนได้รับ
ประทานอาหาร ขนม ได้รับของขวัญวันเด็กทุกคน

                                          ภาพกิจกรรม
ร.ร.วัดมโนราษฎร์ รับการประเมินภายในเพื่อรองรับการประเมินภายนอก
        เมื่อวันที่ 8 ม.ค.2552 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้รับการประเมินภายในเพื่อ
รองรับการประเมินภายนอกจากคณะศึกษานิเทศก์จากสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษานครสวรรค์ เขต 1

                                           ภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์ร่วมงานปีใหม่กับเทศบาลบางประมุง
        ในวันที่ 1 ม.ค.2552 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ ได้ร่วมกับ ร.ร.บ้านโพธิ์งาม
ร.ร.วัดบางประมุง ร.ร.วัดท่าซุด ร.ร.ราษฎร์อุทิศ จัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่
ร่วมกับทางเทศบาลตำบลบางประมุง อ.โกรกพระ มีการแจกทุนการศึกษา
จับฉลากรับของขวัญ  
          ภาพกิจกรรม
ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีฉลูทอง
         เมื่อวันที่ 30 ธ.ค.2551 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้ประชุมกรรมการโรงเรียน
และร่วมรับประทานอาหารเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

                                             ภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์เข้าค่ายลูกเสือ
 ในระหว่างวันที่ 25-26 ธ.ค.51 ร.ร.วัดมโนราษฎร์พร้อมด้วย ร.ร.บ้านเขาปูน
ร.ร.บ้านโพธิ์งาม ร.ร.วัดบางประมุง ร.ร.วัดนากลาง ร.ร.วัดศาลาแดง
ร.ร.บ้านกระจังงาม ร.ร.บ้านเนินศาลา ได้นำลูกเสือ-เนตรนารีเข้าค่ายพักแรม
ณ สนามโรงเรียนบ้านกระจังงาม
                                       ดูภาพกิจกรรม
นายกเทศมนตรีตำบลบางประมุงเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน
      เมื่อวันที่ 17 ธ.ค.2551 นายสุวรรณ ธัญญกสิกล นายกเทศมนตรี
ตำบลบางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ และคณะ ได้นำอาหารมา
เลี้ยงให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ เนื่องในโอกาสเป็นวัน
คล้ายวันเกิด  
                   ดูภาพกิจกรรม
ศน.สพท.นว.1 นิเทศโรงเรียนวัดมโนราษฎร์
      เมื่อวันที่ 16 ธ.ค.2551 ศน.วิวรรธน์ชัย พิลึก และ ศน.พัธนา สิริวรรณะ
ได้มานิเทศโรงเรียนขนาดเล็กที่โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ โดยมี ผอ.สุพนต์
ชิณสา และคณะครูให้การต้อนรับเป็นอย่างดีพร้อมกับนำเสนอกิจกรรมของ
โรงเรียนที่กำลังดำเนินการอยู่ ซึ่งได้รับคำชมเป็นอย่างดี

                                     ดูภาพบรรยากาศการนิเทศคลิ๊กที่น
นักเรียนมโนราษฎร์เข้าค่ายเยาวชนอนุรักษ์เขาหลวง
      ในระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค.2551 นักเรียนชั้น ป.5-6 ได้ไปเข้าค่าย
เยาวชนอนุรักษ์เขาหลวงร่วมกับโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณรอบๆเขาหลวง
15 โรงเรียน ณ บริเวณวนอุทยานเขาหลวง โดยมีครูภิรมย์ เอี่ยมสำอางค์
เป็นผู้ควบคุม               ดูภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์คว้ารางวัลยอดเยี่ยม 85 คะแนน การเย็บกระทงลอยที่ลำปาง
    เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.2551 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้เป็นตัวแทนของเขต 1 เข้า
แข่งขันการเย็บกระทงลอยช่วงชั้นที่ 2 ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ภาคเหนือ 2551 จ.ลำปาง ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม น.ร.ที่เข้าแข่งขัน 3 คน
คือ ด.ญ.ศิริลักษณ์ เหนือเกตุ ด.ญ.เบญจวรรณ กุลชา ด.ช.ณัฐพงษ์ มากผ่อง
มีผู้ฝึกสอน คือ ครูสุวรรณา กงสิน
         ชมภาพเพิ่มเติม
นักเรียนบวชเณรเทิดพระเกียรติ 81 พรรษามหาราชา
      นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฎร์บวชเณรเทิดพระเกียรติ 81 พรรษา
มหาราชาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษามหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน
16 รูป ณ วัดมโนราษฎร์ อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์  เมื่อวันที่ 5 ธ.ค.2551

                                                              ชมภาพเพิ่มเติม
นักเรียนมโนราษฎร์เข้าค่ายคุณธรรม
     ในระหว่างวันที่ 22-24 พ.ย.2551 นักเรียนชั้น ป.5-6 ของโรงเรียน
จำนวน 24 คน ได้ไปเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดพรหมจริยาวาส อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ โดยมีคุณครูสุวรรณา กงสิน และครูภิรมย์ เอี่ยมสำอางค์
เป็นผู้ควบคุมการเข้าค่ายในครั้งนี้ 
          ชมภาพเพิ่มเติม
ศึกษาแหล่งเรียนรู้น้ำตกเขาหลวง
      เมื่อวันที่ 21 พ.ย.2551 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้นำนักเรียนทุกชั้น
จำนวน 90 คนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ วนอุทยานเขาหลวง ห่างจาก
โรงเรียน 4 ก.ม. ชื่นชมน้ำตกโกรกซ่า ชมธรรมชาติสิ่งแวดล้อม นักเรียน
ได้รับความรู้และสนุกสนานจากการเล่นน้ำตก      ชมภาพเพิ่มเติม
คณะครูโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ร่วมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย
      เมื่อวันที่ 15 พ.ย.2551 คณะครูโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้เข้าร่วมพิธี
ส่งเสด็จสูสวรรคาลัย สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ   เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ วัดโกรกพระเหนือ อ.โกรกพระ
จ.นครสวรรค์
 
 
          ภาพกิจกรรมคลิ๊กที่น
น้ำท่วม น้ำท่วมโรงเรียนวัดมโนราษฎร์
        ในระหว่างวันที่ 3-10 พ.ย.2551 ได้เกิอน้ำป่าไหลหลากจากเขาหลวง
ไหลลงมาท่วมบ้านเรือนในเขตบริการของโรงเรียน และท่วมโรงเรียนทำ
ซึ่งถือว่าเป็นปรากฎการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่่เกิดขึ้นในรอบ 50 ปี ทำให้เกิด
ความเสียหายในชุมชนและโรงเรียนเป็นอันมาก         ดูภาพคลิ๊กที่นี่
นักศึกษามหาลัยราชภัฏนครสวรรค์ออกค่ายพัฒนาโรงเรียนวัดมโนราษฎร์
        เมื่อวันที่ 3 ต.ค.2551 นักศึกษาจาก ม.ราชภัฏนครสวรรค์จำนวน 50
คน นำโดย ผศ.ศุภนิตย์ คงสิบ ได้มาพัฒนาโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ภาคเช้า
มีกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร พัฒนาห้องสมุด ห้องพยาบาล จัดตกแต่งโรง
อาหาร สวนหย่อม ในภาคบ่ายแบ่งกลุ่มนักเรียนเรียนสุขศึกษากับชีวิตประ
จำวันนักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างมาก      ภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์ชนะเลิศงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน51-การเย็บกระทงลอย
        เมื่อวันที่ 29 ก.ย..2551 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้นำนักเรียนเข้าร่วมแข่ง
ขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน51ระดับจังหวัดประเภทการเย็บกระทงลอย
ระดับช่วงชั้นที่ 2 ณ วิทยาลัยอาชีวนครสวรรค์ ซึ่งผลการแข่งขัน ได้รับ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และได้เป็นตัวแทนของจังหวัด ไปแข่งขันที่จังหวัด ลำปางอีกด้วย
              ดูภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์จัดงานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด
       เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.2551 ร.ร.วัดมโนราษฎร์ได้จัดงานวันสุนทรภู่
และวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีการเดินรณรงคให้เห็นถึงผลเสียของ
การติดยาเสพติดโดยเดินไปรอบหมู่บ้าน และในหอประชุมมีกิจกรรม
วาดภาพ อ่านทำนองเสนาะ เรียงความ และจัดนิทรรศการต่อต้านยา
เสพติดอีกด้วย       ดูภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์เยี่ยมบ้านนักเรียน 100 %
       เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.2551 นำโดย ผอ.สุพนต์ ชิณสา และคณะครู
ได้ออกเยี่ยมบ้านนักเรียนครบทุกคนซึ่งทำให้ได้รับความเข้าใจและ
ความผูกพันที่ดีระหว่างผู้ปกครองกับทางโรงเรียน
              คลิ๊กดูภาพกิจกรรม
มโนราษฎร์นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้ กล้วยกวน สวนมังคุด
        เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2551 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้นำนักเรียน
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นคือกลุ่มสตรี ต.บางประมุงโดยจัดทำกล้วยกวน
จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น และได้ไปสวนผลไม้ของลุงน้อยซึ่งปลูก
มังคุด เงาะ ลางสาด ที่บริเวณบ้านวังยาง อ.เมือง จ.นครสวรรค์
                
ภาพกิจกรรม
โรงเรียนวัดมโนราษฎร์จัดพิธีไหว้ครูประจำปี2551
        เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2551 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้จัดพิธีไหว้ครู
ให้กับนักเรียนประจำปีการศึกษา 2551 โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษา
เข้าร่วมพิธีด้วย     ภาพกิจกรรม
พระอาจารย์สมศักดิ์วัดศรีอุทุมพรบริจาคคอมพิวเตอร์ให้ ร.ร.วัดมโนราษฎร์
          เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2551โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ นำโดย
ผอ.สุพนต์ ชิณสา และนายมาโนช สังข์ศิริ ประธานกรรมการโรงเรียน
พร้อมด้วยคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาได้ไปรับมอบคอมพิวเตอร์
จำนวน 5 เครื่อง จากพระอาจารย์สมศักดิ์ วัดศรีอุทุมพร เพื่อนำมาใช้ใน
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน          ดูภาพ
ประชุมผู้ปกครอง ปฐมนิเทศผู้ปกครองเปิดภาคเรียนใหม่ปี 2551
            เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้เชิญ
ผู้ปกครองนักเรียนทุกชั้นมาร่วมประชุมเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
และร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนโดยมีคณะผู้บริหาร
จากเทศบาลตำบลบางประมุงเข้าร่วมประชุมด้วยและมอบเงินพัฒนา
โรงเรียนเป็นจำนวนเงิน 356200 บาท
ดูภาพบรรยากาศการประชุมคลิ๊กที่นี่
หุบขาคีม วนอุทยานเขาหลวง
        นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฎร์และโรงเรียนในเขตใกล้เคียงได้ไป
ศึกษาธรรมชาติเชิงอนุรักษ์ ที่หุบขาคีม วนอุทยานเขาหลวง นักเรียนได้
ร่วมกิจกรรมเดินป่าศึกษาสมุนไพร แหล่งน้ำ และร่วมประกวดวาดภาพซึ่ง
ทางเทศบาลตำบลบางประมุง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ได้จัดขึ้นเมื่อ
วันที่ 10 กันยายน 2552
                  ภาพกิจกรรม
เลี้ยงอาหารกลางวัน
        เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2552 ได้มีคณะผู้ใจดีนำอาหารกลางวันมาเลี้ยง
นักเรียนประกอบไปด้วย คุณวนิดา สุทธิศิลป์ คุณอัมพร เดชศิริ
ร.ต.ต.สุพน อินทพัฒน์ ด.ต.ศุภชัย คงถาวร ทางโรงเรียนขอขอบคุณ
มา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง
           ภาพกิจกรรม
ศึกษานอกสถานที่
        เมื่อวันที่ 9 ต.ค.2552 โรงเรียนวัดมโนราษฎร์และอีก 4 โรงเรียนใน
เขตเทศบาลตำบลบางประมุงได้ไปศึกษานอกสถานที่ในจังหวัดชลบุรี
ศึกษาเรือรบจักรีนฤเบศร สถาบันวิทยาศาตร์ทางทะเล และอาบน้ำทะเล
นักเรียนได้รับความรู้และสนุกสนานเป็นอย่างมาก 
        ภาพกิจกรรม
งานศิลปหัตถกรรม สพท.นว.1
    นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้เข้าแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรม
ของสพท.นว.1 ในระหว่างวันที่ 23-24 ก.ย.5มีนักเรียนได้รับรางวัล
หลายประเภทได้แก่        โปรแกรมคอมพิวเตอร์     โครงงานอาชีพ
นักข่าวรุ่นเยาว์      ท่องบทอาขยาน

                                  ดูภาพกิจกรรม
นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม
     นักเรียนโรงเรียนวัดมโนราษฎร์และโรงเรียนบ้านโพธิ์งาม โรงเรียน
วัดท่าซุด โรงเรียนวัดบางประมุง โรงเรียนราษฎร์อุทิศ ได้เข้าค่ายคุณธรรม
จัดกิจกรรมเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนา ที่วัดพรหมจริยาวาส อ.เมืองฯ
จ.นครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 24 - 26 พ.ย.2552

                               ดูภาพกิจกรรม
ขนมจีนโบราณงานศิลปหัตถกรรมภาคเหนือ
         โรงเรียนวัดมโนราษฎร์ได้ออกร้านนำกิจกรรมหลักสูตรท้องถิ่นของ
โรงเรียน ขนมจีนโบราณ แสดงการจัดทำและจำหน่ายในงานศิลปหัตถกรรม
ภาคเหนือ ที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นเจ้าภาพในระหว่างวันที่ 15-17 ธ.ค.52
ได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างยิ่้ง

                          ดูภาพกิจกรรม
BACK 1  2